Přeskočit na navigaci | Nacházíte se zde : www.Hinduismus.cz > Višva Guru Díp Hindu Mandir

ČHNS


Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství je náboženská společnost podle zákona o církvích a náboženských společnostech 3/2002 Sb. registrovaná MK ČR dne 25. 11. 2002 pod číslem 11597/2002-25.

Její učení vychází z následujících tezí:
  • Hinduismus představuje živoucí syntézu nejrůznějších náboženských přesvědčení a jejich realizací, opírajících se o Boží zjevení, o bezprostřední zkušenost projevení Božství jak v nesčetných podobách, tak i jako transcendentálního principu bez podoby.
  • Hinduismus je životním stylem, který je v souladu s odvěkými duchovními, etickými a morálními zákony, jakož i se sanátan dharmou (věčným náboženstvím) jak je hlásáno v tradičních svatých spisech, především v šruti (védy, upanišády), v smriti (dharma šástry, např. Bhagavata a Višnu purána), v itihásách (především Bhagavadgíta, Mahábhárata a Rámajana), dále v sútrách, puránách, ágamách a daršanech (njája, vaišešika, sankhja, jóga, mimamsa a védanta).
  • Hinduismus je nedogmatický, je univerzální; ctí svobodu smýšlení každého jedince; respektuje pravdu ve všech náboženstvích a uznává vnitřní jednotu všech tvorů a všeho, co existuje; učí ctnostnému životu podle zásady nenásilí, pravdy, čistoty, moudrosti, nekradení, sebekontroly, nenáruživosti, nebojácnosti, mírumilovnosti, lásky ke všemu stvoření a ke každé živé bytosti, osvobození se od negativních vlastností, např. od hněvu, vzteku, žádostivosti, žárlivosti, pýchy a touhy po pomstě; vyzdvihuje hodnotu oddanosti, pokory, dobrosrdečnosti, nesobecké služby a střídmosti.
  • Božství je v hinduismu uctíváno zejména prostřednictvím obřadů (púdža), ponořením se do vlastního nitra (upásana), meditacemi (dhjána), rozvojem božských ctností a nesobeckou prací.
  • Cílem hinduismu je zažít pravou skutečnou svobodu (mókšu) překonáním nevědomosti a realizací poznání o Nejvyšším, dále dosáhnout úplného vnitřního míru, dokonalé vnitřní radosti, sebeuskutečnění i jednoty s pravdou, s Božským.
  • Česká hinduistická náboženská společnost (dále jen Společnost) má úctu ke každému člověku a k jeho základním lidským právům a svobodám.
Základní články víry

a) Božská podstata všech bytostí; podstatou všech živých bytostí je individuální duše Átmá, která je součástí vesmírné duše Paramátmá - Boha, přičemž cílem života je splynutí individuální a vesmírné duše.
b) Reinkarnace; individuální duše prochází mnoha vtěleními, až se její vědomí rozvine natolik, že může splynout s kosmickým vědomím, s Bohem.
c) Karma; každý čin přináší následky; dobrý čin dobré, špatný čin špatné; činy se ke svému původci znovu vracejí a určují jeho další životy.
d) Ahimsa (neubližování); v každé bytosti sídlí Bůh a ubližovat někomu znamená ubližovat Bohu a tím i sobě.
e) Rovnost všech náboženství; všechna náboženství vedou ke stejnému cíli; k Bohu, který je jen jeden a je nazýván různými jmény.
f) Respekt a přátelství ke všem lidem bez rozdílu náboženství, národnosti a ras; úcta k rodičům, starším lidem a duchovním osobnostem.
g) Sádhana; každodenní práce na sobě; rozvíjení dobrých vlastností a boj se špatnými vlastnostmi; každodenní duchovní praxe; studium svatých písem.
h) Nesobeckost v myšlenkách a skutcích.
i) Soucit s trpícími a pomoc těmto lidem.
j) Bhakti; láska, oddanost k Bohu.

Poslání Společnosti

a) organizování bohoslužeb a obřadů, zřizování a provozování chrámů a středisek, kde bude možné praktikovat hinduistické náboženství,
b) zakládání výukových a školících středisek, kde se vyučují náboženské texty, filozofie a obřady a kde se vzdělávají laici i duchovní,
c) podpora indické kultury a umění, studium indických jazyků, pořádání kurzů a školení,
d) překládání a vydávání svatých textů a jiných písemností, distribuce a prodej knih a dalších předmětů s duchovní a kulturní tématikou,
e) zřizování a provozování knihoven,
f) studium a výzkum náboženských textů a filozofie,
g) spolupráce s různými hinduistickými společnostmi a církvemi, a to i na mezinárodní úrovni,
h) dialog s představiteli ostatních duchovních náboženských a duchovních směrů a snaha o vzájemný soulad,
i) poskytování vlastních sociálních a vzdělávacích služeb (rodinné poradenství, otevření vlastních školek, škol, domovů důchodců atd.),
j) organizování výstav, přednášek a dalších společenských aktivit a informování veřejnosti o hinduistickém náboženství a kultuře.

Společnost je činná především prostřednictvím svých hinduistických obcí, které jsou organizačními jednotkami společnosti. Hinduistické obce pořádají náboženské obřady, které se sestávají především z duchovních zpěvů a modliteb, čtení posvátných textů, duchovních přednášek a z meditací. Obřady vede duchovní nebo za jeho nepřítomnosti předseda obce nebo jím pověřený zástupce. Účast na obřadech je ryze dobrovolná.


Aktuality


Oslava Mahášivarátri
úterý 13. 2. 2018 na Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.Kalendář akcí - Červenec 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Navigace


Kontakt

Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství
Zámecká 202, 768 00 Střílky
IČ : 736 31 647
Registrace : MK ČR dne 25.11.2002 pod číslem 11597/2002/25