Přeskočit na navigaci | Nacházíte se zde : www.Hinduismus.cz > Višva Guru Díp Hindu Mandir

ČHNS


Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství je náboženská společnost podle zákona o církvích a náboženských společnostech 3/2002 Sb. registrovaná MK ČR dne 25. 11. 2002 pod číslem 11597/2002-25.

Její učení vychází z následujících tezí:
  • Hinduismus představuje živoucí syntézu nejrůznějších náboženských přesvědčení a jejich realizací, opírajících se o Boží zjevení, o bezprostřední zkušenost projevení Božství jak v nesčetných podobách, tak i jako transcendentálního principu bez podoby.
  • Hinduismus je životním stylem, který je v souladu s odvěkými duchovními, etickými a morálními zákony, jakož i se sanátan dharmou (věčným náboženstvím) jak je hlásáno v tradičních svatých spisech, především v šruti (védy, upanišády), v smriti (dharma šástry, např. Bhagavata a Višnu purána), v itihásách (především Bhagavadgíta, Mahábhárata a Rámajana), dále v sútrách, puránách, ágamách a daršanech (njája, vaišešika, sankhja, jóga, mimamsa a védanta).
  • Hinduismus je nedogmatický, je univerzální; ctí svobodu smýšlení každého jedince; respektuje pravdu ve všech náboženstvích a uznává vnitřní jednotu všech tvorů a všeho, co existuje; učí ctnostnému životu podle zásady nenásilí, pravdy, čistoty, moudrosti, nekradení, sebekontroly, nenáruživosti, nebojácnosti, mírumilovnosti, lásky ke všemu stvoření a ke každé živé bytosti, osvobození se od negativních vlastností, např. od hněvu, vzteku, žádostivosti, žárlivosti, pýchy a touhy po pomstě; vyzdvihuje hodnotu oddanosti, pokory, dobrosrdečnosti, nesobecké služby a střídmosti.
  • Božství je v hinduismu uctíváno zejména prostřednictvím obřadů (púdža), ponořením se do vlastního nitra (upásana), meditacemi (dhjána), rozvojem božských ctností a nesobeckou prací.
  • Cílem hinduismu je zažít pravou skutečnou svobodu (mókšu) překonáním nevědomosti a realizací poznání o Nejvyšším, dále dosáhnout úplného vnitřního míru, dokonalé vnitřní radosti, sebeuskutečnění i jednoty s pravdou, s Božským.
  • Česká hinduistická náboženská společnost (dále jen Společnost) má úctu ke každému člověku a k jeho základním lidským právům a svobodám.
Základní články víry

a) Božská podstata všech bytostí; podstatou všech živých bytostí je individuální duše Átmá, která je součástí vesmírné duše Paramátmá - Boha, přičemž cílem života je splynutí individuální a vesmírné duše.
b) Reinkarnace; individuální duše prochází mnoha vtěleními, až se její vědomí rozvine natolik, že může splynout s kosmickým vědomím, s Bohem.
c) Karma; každý čin přináší následky; dobrý čin dobré, špatný čin špatné; činy se ke svému původci znovu vracejí a určují jeho další životy.
d) Ahimsa (neubližování); v každé bytosti sídlí Bůh a ubližovat někomu znamená ubližovat Bohu a tím i sobě.
e) Rovnost všech náboženství; všechna náboženství vedou ke stejnému cíli; k Bohu, který je jen jeden a je nazýván různými jmény.
f) Respekt a přátelství ke všem lidem bez rozdílu náboženství, národnosti a ras; úcta k rodičům, starším lidem a duchovním osobnostem.
g) Sádhana; každodenní práce na sobě; rozvíjení dobrých vlastností a boj se špatnými vlastnostmi; každodenní duchovní praxe; studium svatých písem.
h) Nesobeckost v myšlenkách a skutcích.
i) Soucit s trpícími a pomoc těmto lidem.
j) Bhakti; láska, oddanost k Bohu.

Poslání Společnosti

a) organizování bohoslužeb a obřadů, zřizování a provozování chrámů a středisek, kde bude možné praktikovat hinduistické náboženství,
b) zakládání výukových a školících středisek, kde se vyučují náboženské texty, filozofie a obřady a kde se vzdělávají laici i duchovní,
c) podpora indické kultury a umění, studium indických jazyků, pořádání kurzů a školení,
d) překládání a vydávání svatých textů a jiných písemností, distribuce a prodej knih a dalších předmětů s duchovní a kulturní tématikou,
e) zřizování a provozování knihoven,
f) studium a výzkum náboženských textů a filozofie,
g) spolupráce s různými hinduistickými společnostmi a církvemi, a to i na mezinárodní úrovni,
h) dialog s představiteli ostatních duchovních náboženských a duchovních směrů a snaha o vzájemný soulad,
i) poskytování vlastních sociálních a vzdělávacích služeb (rodinné poradenství, otevření vlastních školek, škol, domovů důchodců atd.),
j) organizování výstav, přednášek a dalších společenských aktivit a informování veřejnosti o hinduistickém náboženství a kultuře.

Společnost je činná především prostřednictvím svých hinduistických obcí, které jsou organizačními jednotkami společnosti. Hinduistické obce pořádají náboženské obřady, které se sestávají především z duchovních zpěvů a modliteb, čtení posvátných textů, duchovních přednášek a z meditací. Obřady vede duchovní nebo za jeho nepřítomnosti předseda obce nebo jím pověřený zástupce. Účast na obřadech je ryze dobrovolná.


Aktuality


Díválí - svátek světel
Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23/37, Praha 1
čtvrtek 19. 10. 2017 v 19:00 hodin


Kalendář akcí - Leden 2018

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Navigace


Kontakt

Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství
Zámecká 202, 768 00 Střílky
IČ : 736 31 647
Registrace : MK ČR dne 25.11.2002 pod číslem 11597/2002/25